به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم جز سهام پرریسک و پرنوسان بازار طبقه بندی می شود سهم اصلاح قیمتی عمیقی داشته و می تواند تحت تاثیر جو مثبت پایداری شرایط سیاسی و اقتصادی کم کم به مسیر صعودی وارد شود.