در نمودارهفتگی افت و خیزهای اخیر سهم را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم...