بورس تهران به نظر تا حدودی از حال و هوای سیاسی فاصله گرفته است. انتظار می رود امروز تا حدودی از هیجانات بازار کاسته می شود و بازار متعادل تری را شاهد خواهیم بود..