اما در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه و گزارش ٣ ماهه یکی دیگر از شرکت های بورسی به نام «کربن ایران» در گروه شیمیایی خواهیم داشت. سهمی که از زمان معرفی تعدیلات مثبت خوبی در بودجه خود داشته اما رفتار سهامدار عمده و عرضه های سنگین آنها مانعی برای رشد قیمت سهم شده است. این شرکت در جدیدترین گزارش حسابرسی شده ای که طی روزهای اخیر منتشر کرده ، سود هر سهم خود برای سال ٩۶ را با یک تعدیل مثبت ١٩ درصدی دیگر از سطوح ٣٧۴ ریالی به ۴۴۶ ریال افزایش داده و ...