امروز شنبه ٢٢ مهر ماه ، بورس تهران کار خود را در حالی آغاز می کند که همه چیز تحت تاثیر سخنرانی ترامپ و حواشی آن قرار دارد.