*} *} *}

بورس چهارشنبه ١٩ مهر ماه ، بورس تهران در حالی کار خود را آغاز می کند که یک هفته دیگر از مهر ماه را نیز پشت سر گذاشتیم ...