اما در این شماره از چشم انداز به سراغ یکی دیگر از شرکت های تولید کننده اوره در صنعت پتروشیمی که البته سبد متنوع تری نسبت به سایر شرکت های اوره ساز دارد و در بازار امروز مورد توجه بود ، خواهیم رفت. پتروشیمی شیراز سهمی است که مورد واکاوی نویسنده این بخش از بورس ٢۴ قرار خواهد گرفت. این شرکت در گزارش ٣ ماهه ای که منتشر نموده ، سود هر سهم خود برای سال ٩۶ را در سطوح ۵٣ ریالی پیش بینی نموده و در دوره مذکور ...