امروز سه شنبه بورس تهران پس از چند روز متوالی ریزش محسوس رگه هایی از برگشت را از خود نشان می دهد...