درآمد شرکت در سال ٩۶ اندکی متزلزل بوده و قراردادهای فسخ شده بر حاشیه سود و درآمد شرکت اثر مستقیم گذاشته است و لذا به نظر می رسد برای کوتاه مدت محدوده ...