در این شماره از چشم انداز نگاهی به عملکرد یکی از تایرسازان بورس تهران خواهیم داشت. تایرسازی که به دلیل فروش دارایی در سال گذشته و مدیریت مناسب در تولید و فروش ، سودآور شده و برای امسال نیز پتانسیل تعدیل خواهد داشت. البته پتایر در دوره ٣ ماهه نیز تعدیل زد اما وضعیت به گونه ای است که می توان انتظار تعدیلات دیگری از این شرکت داشت. خصوصا که ...