پرداخت سود این اوراق نیز به صورت هر سه ماه یکبار بوده و اوراق ذکر شده به منظور سرمایه در گردش گروه سایپا منتشر شده است.قیمت این اوراق در محدوده ٩٩.٩ هزار تومان است و سود موثر آن ١٨.١ درصد می باشد که اوراق مناسبی برای خرید محسوب می شود...