افت و خیزهای قیمتی سهم در هفته های اخیر را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم...