در این شماره از چشم انداز قصد داریم وضعیت تولید و فروش گل سر سبد گروه سنگ آهن یعنی سهام شرکت گل گهر با نماد «کگل» را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. سهمی که طی بازه زمانی ۶٠ – ٧٠ روز ، در حدود ۵٠ – ۵٢ درصد بازدهی را برای سهامدارانش به ارمغان آورده است. این شرکت پیش بینی کرده برای سال جاری ٣٣.۶۶٠ میلیارد ریال درآمد از محل فروش ...