در گروه رایانه و انفورماتیک سهامدار عمده های وب وعده عرضه و متعادل کردن این نماد را در جریان معاملات روز جاری داده است. اتفاقی که اگر رخ دهد می تواند باعث افزایش فشار روی سایر نمادهای گروه از جمله آپ و اپرداز شود...