در سبد پیشنهادی این هفته فرصت های بنیادی و تکنیکی برای ورود به چند سهم بررسی شده است.ذوب یکی از این سهم هاست که در قیمت...