سلام بر حسین شهید

در دو ماه اخیر تعداد ١٠ سهم در قسمت سیگنال٢۴ پیشنهاد شده بود که از این ده سهم پیشنهادی شش سهم تارگت خود را لمس کرده و چهار سهم از جمله "ثاخت" و "ثپردیس" و "غگلستا" و "ستران" به تارگت پیش بینی شده نرسیدند...

کارنامه دوماه اخیر سیگنال های شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل که در بورس۲۴ منعکس می شود ، منتشر شد.

این بررسی نشان می دهد : در دو ماه اخیر تعداد 10 سهم در قسمت سیگنال24 پیشنهاد شده بود که از این ده سهم پیشنهادی شش سهم تارگت خود را لمس کرده و چهار سهم از جمله "ثاخت" و "ثپردیس" و "غگلستا" و "ستران" به تارگت پیش بینی شده نرسیدند.

با توجه به شکسته شدن خطوط حمایت معرفی شده در سه سهم "ثاخت" و "ثپردیس" و "غگلستا" دیگر توصیه ای به نگهداری سهم نشده اما در جدول زمان خروج از سهم معرفی شده با توجه به خطوط حمایت آن به صورت خالص مشخص شده است.اما همانطور که در کارنامه منتشره می بینید سه سهم "سفارس" ، "خمحرکه" و " فخوز" به تارگت دوم نیز رسیده اند وهرکدام بازدهی خوبی را ثبت کرده اند.ناگفته نماند سهم" فخوز" از سهم های پرپتانسیل معرفی شده به میزان 30 درصد بازدهی برای سبد سهام خریداران ظرف مدت دو ماه ایجاد کرده است.

در مجموع 60 درصد از سیگنال های معرفی شده به اهداف پیش بینی شده خود رسیده اند.

کارنامه بررسی سیگنال به شرح زیر است:

(درکارنامه تهیه شده سعی کردیم با توجه به کارمزدهای بورس و فرابورس خالص درصد بازدهی را به دست آورده و درفرمول از قیمت های دقیق خرید و فروش استفاده شود.)

  • بازده خالص باکارمزدهای بورس و فرابوس ملاحظه شده است.
  • موارد * دار با قیمت پیشنهادی حساب شده و مابقی باقیمت حداقلی بازار