این سطح اگرچه می تواند عرضه ها را برای سهامداران با دید کوتاه افزایش دهد اما برای سهامداران میان مدتی احتمالا نگرانی خاصی نخواهد داشت. اهداف قیمتی این سهم با توجه به ترند صعودی ...