اما در این شماره از چشم انداز مجددا به گروه پتروشیمی سر خواهیم زد و به تحلیل یکی از سهم های متانول ساز این گروه به نام «شخارک» خواهیم نشست. رشد نرخ متانول تا سطوح ٣۵٠ – ٣۶٠ دلاری بواسطه خروج یکی از تولیدکنندگان بزرگ عربستانی از مدار تولید ، می تواند زمینه ساز رشد سود شرکت ها گردد. البته طی روزهای اخیر متانول نیز یک برگشت تا سطوح ٣٣۵ دلاری داشت و همین عامل موقتا سرعت رشد ...