به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم دارای نوسانات بالایی می باشد و جزسهام پرریسک طبقه بندی می شود اما با دید میان مدت و ٣ماهه با توجه به رشد تولید و فروش از یک سو وضعیت تکنیکالی سهم می تواند با بازدهی خوبی همراه باشد.