سرنوشت سهم هایی همچون پالایشگاه اصفهان ، سیمان غرب و قند اصفهان که هفته گذشته به کاربران و مخاطبان معرفی شد چه بود؟؟