به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با رسیدن به سطوح حمایتی توان برگشت و بازدهی و نوسان مثبت خوبی دارد به خصوص این که وضعیت تکنیکالی سهم نیز تایید شده و می تواند جز سهام با بازدهی معقول باشد.

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

توضیحات

قاسم ایران

410

440

460

410

400

ریسک متوسط

رسیدن به حمایت قوی تکنیکالی و پتانسیل برگشت قیمت