در این شماره از چشم انداز ، نگاهی به وضعیت تکنیکی یکی از سهم های صنعت پتروشیمی به نام «شیراز» خواهیم داشت. پتروشیمی شیرازی که طی بازه زمانی ۴ سال اخیر اصلاح سنگینی داشته و اکنون با توجه به قرار گرفتن در سطوح کف حمایتی می توان به روند صعودی آغاز شده امیدوار بود. مطابق با تصویری که در ذیل مشاهده می کنید ، شیراز اخیرا موفق به شکست خط گردن در ...