در حالی واپسین روزهای تابستانی را پشت سر می گذاریم که کم کم همه منتظر انتشار گزارش عملکرد شرکت ها در شهریور هستند و پس از آن هم ظرف ١ ماه آینده عملکرد سه ماهه دوم شرکت ها روی خروجی کدال قرار می گیرد...