در این شماره از چشم انداز به سراغ یکی از شرکت های تولید کننده اوره در صنعت شیمیایی به نام پتروشیمی کرمانشاه خواهیم رفت. شرکتی که اگرچه در ۵ ماه نخست سال کمی از بودجه تولید و فروش عقب می باشد اما رشد نرخ اوره تا سطوح بیش از ٢٢٠ دلاری می تواند عاملی برای جبران عقب ماندگی شرکت باشد. این شرکت پیش بینی کرده در سال ٩۶ از محل تولید و فروش ۶٩٠ هزار تن اوره و آمونیاک ، به فروش ۵.٣٢۵ میلیارد ریالی دست یافته تا پس از کسر بهای تمام شده و ...