به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم در سطوح قیمتی یاد شده خریدش به صورت پله ای توصیه می شود سهم با دید میان مدت و کوتاه مدت بازدهی خوبی داشته و با پذیرش ریسک سهم می توان با توجه به وضعیت ایده آل بنیادی مورد توجه قرار بگیرد.