در این شماره از چشم انداز مجدد به سراغ حسینا خواهیم رفت و عملکرد این شرکت را به روزرسانی خواهیم کرد. سهمی که اخیرا حرکت خوبی داشته و پس از اصلاح فعلی می تواند به مرور به روند صعودی آغاز شده بازگشته و هدف قیمتی ١.٠٠٠ – ١.٠٢٠ تومانی را در پیش بگیرد. حسینا پیش بینی کرده برای سال جاری ۴۶۶ میلیارد ریال سود خالص ...