محدوده ٢٠٠ تا ٢١٠ تومان با رعایت حد ضرر ١٩۵ تومان برای ریسک پذیران می تواند جذاب باشد ضمن آنکه مقاومت ها و اهداف ...