افت و خیزهای قیمتی پگاه فارس در چارچوب زمانی روزانه را از ابتدای تا کنون داخل یک کانال صعودی محصور کردیم...