در نمودار تعدیل شده و با چارچوب زمانی روزانه ، در حدود ١ سال است که قیمت داخل دو خط واگرا در حال نوسان است....