پس از ثبت سقف ۴٢٠ تومانی و ناکامی دوباره در گذر از این محدوده مقاومتی ، قیمت مسیر اصلاحی در پیش گرفت...