در چارچوب زمانی روزانه نوسانات قیمتی در بازه زمانی ٨ سال اخیر را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم...