به لحاظ نموداری ظرف ۶٨ روز کاری گذشته نوسانات قیمت سهم را کانالیزه کردیم...