در بازه زمانی یکساله و در نمودار تعدیل شده ، ارزش سهام شرکت سایپا بین ١٠۵ الی ١۴۵ تومان در حال نوسان بوده است....