به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم همواره بین دو قیمت یاد شده در نوسان و همواره با برگشت به کف قیمتی با مثبت شدن جو گروه خود بازگشت روند خوبی را تجربه و همچنان کف خود را در تمامی شرایط حفظ نموده است.