در این شماره از چشم انداز قصد داریم وضعیت تولید و فروش گل سر سبد گروه سنگ آهن یعنی سهام شرکت گل گهر را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. سهمی که طی بازه زمانی ۴٠ – ۴۵ روز ، در حدود ۵٠ – ۵٢ درصد بازدهی را برای سهامدارانش به ارمغان آورده است. این شرکت پیش بینی کرده برای سال جاری ٣٣.۶۶٠ میلیارد ریال درآمد از محل فروش : ( ٨.۵ میلیون تن گندله به نرخ هر تن ٣.٣۴١.٨٢۶ ریال مجموعا ٢٨.۴٠۵ میلیارد ریال + ١.۵ میلیون تن کنسانتره صادراتی به نرخ ...