پس از عرضه سهم و اتمام یک رالی صعودی با بازدهی بیش از ٣٠٠ درصد ٰ، از اوایل سال جاری شاهد آغز روند اصلاحی سهم بودیم...