در ادامه سری به عملکرد ایران خودرو در ۵ ماه ابتدایی سال خواهیم زد. آبی پوشان جاده مخصوص بر خلاف اینکه وجهه خوبی در تابلوی معاملات بورس تهران ندارند اما در عوض عملکرد آن ها در جاده مخصوص مقبول و قابل توجه است. این شرکت در حالی برای سال جاری پیش بینی تولید و فروش ۵۴۵.٠٠٠ دستگاه را در برنامه خود دارد که فروش فروردین ماه ٢٢.٢٠١ دستگاه ، فروش اردیبهشت ماه ۵١.٢۴٢ دستگاه ، فروش خرداد ماه ۵٢.٨١۵ دستگاه ، فروش تیر ماه ٧٠.۶٧٩ دستگاه ، فروش ...