به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم در دو کف قیمتی معرفی شده توصیه به خرید پله ای در دو پله می شود در صورتی که به قیمت های مذکور برسد می تواند برگشت قیمتی خوبی به خصوص با تغییرات بنیادی سهم باشد.