پس از افت از محدود ۵۵٠ تومان تا حوالی ۴٠٠ تومان به کف کانال ترسیمی در نمودار زیر برخورد کرده است و این در شرایطی ست که تراکم حمایتی ٣٨۵ تا ۴٠٠ تومان می تواند نقطه مناسبی برای اتمام اصلاح در این سهم تلقی گردد...