به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با اصلاح قیمتی در سطوحی قرار گرفته که به نظر می رسد اصلاح دیگری نداشته باشد به عبارتی سهم در کف قیمتی خود قرار داشته و در صورت ایجاد پتانسیلی توانایی رشد قیمتی خوبی خواهد داشت.