عید آمد

به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با اصلاح قیمتی در سطوحی قرار گرفته که به نظر می رسد اصلاح دیگری نداشته باشد به عبارتی سهم در کف قیمتی خود قرار داشته و در صورت ایجاد پتانسیلی توانایی رشد قیمتی خوبی خواهد داشت.