روند پلکانی در دو محدوده قیمتی فوق برای سهامداران میان مدتی می تواند استراتژی خرید مناسبی باشد ...