شبندر با انتشار گزارش ٣ ماهه ، یکی از نمادهای مورد توجه در بازار امروز بود. این شرکت در شرایطی سود هر سهم خود را در سطوح ٧٣١ ریالی پیش بینی نموده که در دوره ٣ ماهه موفق شده ٢۵٧ ریال معادل ٣۵ درصد از سود خود را پوشش دهد. شرکت همچنین اعلام نموده که تا ۴٨ ساعت آینده بودجه ٣ ماهه خود را منتشر خواهد کرد و البته سود شرکت نیز یک تعدیل کمتر از ٢٠ درصدی خواهد داشت. گفتنی است ، شبندر در دوره ٣ ماهه موفق شده ٢۵ درصد مبلغ فروش و ٣۵ درصد سود عملیاتی خود را پوشش دهد. این یعنی شبندر ...