به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با دید میان مدت روند صعودی خوبی داشته و وارد موج صعودی خوبی شده است که می تواند بازدهی دو رقمی در بازه میان مدت و چند ماهه را به همراه داشته باشد.