در سبد هفتگی سهام پیشنهادی چند فرصت سرمایه گذاری به لحاظ بنیادی و تکنیکی بررسی شده است...