در نمودار تعدیل شده و در فریم روزانه پس از ثبت سقف قیمتی ١٣٨٠ - ١۴٠٠ تومان و عدم توانایی در عبور از این محدوده...