پیش بینی می شود بعد از این رشد مقطعی قیمت مجددا وارد فاز اصلاحی شود و قیمت روی اصلاح سنگینی را تجربه کند...