به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با رسیدن به حمایت خود توانایی نوسانات خوبی داشته مضافا این که کف قیمتی یاد شده سهم نیز بسته شده و ریسک سهم را به حداقل رسانده است.