در قسمت نخست تحلیل صنعت سنگ آهن وضعیت جهانی این صنعت مورد بررسی قرار گرفته است ، اما ایران کجای بازی سنگ آهن است؟ذخایر ما چقدر است؟ و امپراطور های صنعت سنگ آهن در ایران چه کسانی هستند؟بخش دوم تحلیل بازار سنگ آهن در ادامه از نظرتان می گذرد...