یکی از مهمترین و هیجان برانگیزترین اتفاقات امروز گشایش نماد فایرا با رشد ١٧٠ درصدی ( بعد از ٢ سال توقف ) و شکل گیری صف فروش میلیونی در قیمت های ٨۵۵ ریالی بود. این شرکت در گزارش ٣ ماهه ای که منتشر نموده ، ضمن تاکید بر همان سود ۵٧ ریالی ، ١۴ ریال معادل ٢۵ درصد آن را پوشش داده است. فایرا پیش بینی کرده برای سال جاری ١۴.۶٣٢ میلیارد ریال درآمد از محل فروش ...