این سهم که در کف کانال ترسیم شده با حمایت ١۵٠ الی ١۴۵ تومان درگیر است می تواند برای سهامداران با ریسک پذیری کم و دید میان مدت مورد توجه باشد...